top of page

Asmens duomenų apsaugos politika

UAB „Nextury Ventures“ (į. k. 303213451) gerbia fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą, saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Tvarkydami asmens duomenis apie Jus mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų.  

Duomenų valdytojas: 

Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname iš jūsų ar trečiųjų asmenų tvarko UAB „Nextury Ventures“ (toliau – Bendrovė). 

Kontaktiniai duomenys:  

Bendrovės buveinės adresas: Gedimino pr. 20-35, Vilnius, el. p.: hello@nextury.com).    

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:  

 • Atsakyti į klausimus ir užklausas, susijusias (-ius) su paslaugų teikimu;  

 • Sudaryti ir tinkamai vykdyti sutartis, pavedimus, kitokio pobūdžio sandorius, sudarytus su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei tinkamai ir kokybiškai teikti paslaugas savo klientams;  

 • Tinkamai vykdyti sutartis, pavedimus, kitokio pobūdžio sandorius, sudarytus su Bendrovės klientais, dėl paslaugų, susijusių su trečiaisiais asmenimis, kurie yra asmens duomenų subjektai, teikimo;  

 • Bendradarbiauti ir palaikyti santykius su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir juridiniais asmenimis įvairiais su Bendrove, jos teikiamomis paslaugomis ir/ar veikla susijusiais klausimais;  

 • Užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą Bendrovės veiklos vykdymą;  

 • Tinkamai atstovauti Bendrovę teisiniuose procesuose.  

Bendrovės tvarkomi asmens duomenų subjektų asmens duomenys:  

Kodėl tvarkomi asmens duomenys? 

Kokie asmens duomenis yra (gali būti) tvarkomi? 

Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas? 

Kiek laiko yra saugomi asmens duomenys? 

Atsakant į klausimus ir užklausas, susijusias (-ius) su paslaugų teikimu. 

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, socialinių paskyrų pavadinimai (jei kreipiamasi šiais kanalais)), darbovietė (jei kreipiamasi atstovaujamo darbdavio vardu). 

Turime teisėtą interesą atsakyti Jums, kai kreipiatės į Bendrovę (BDAR 6 str. 1 d. f p.).  

Sutarties, pavedimo, kitokio pobūdžio sandorio (jei tokie sudaryti) su asmens duomenų subjektu galiojimo metu ir 10 metų po tokių sandorių su asmens duomenų subjektu pasibaigimo arba 3 metus po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu. 

Sudarant ir vykdant sutartis, pavedimus, kitokio pobūdžio sandorius, sudarytus su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei siekiant kokybiškai teikti paslaugas savo klientams. 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas), banko sąskaitų numeriai, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas.  

Sudarome ir vykdome sutartis su asmens duomenų subjektu arba jo atstovaujamu juridiniu asmeniu (BDAR 6 str. 1 d. b p.); privalome rinkti informaciją pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).  

Sutarties, pavedimo, kitokio pobūdžio sandorio su asmens duomenų subjektu galiojimo metu ir 10 metų po tokių sandorių su asmens duomenų subjektu pasibaigimo arba 3 metus po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu. 

Tinkamai vykdyti sutartis, pavedimus, kitokio pobūdžio sandorius,  sudarytus su Bendrovės klientais, dėl paslaugų, susijusių su trečiaisiais asmenimis, kurie yra asmens duomenų subjektai, teikimo. 

 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas), banko sąskaitų numeriai, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas. 

Duomenis tvarkome dėl trečiųjų asmenų (klientų) teisėtų interesų, susijusių su teisiniais procesais (BDAR 6 str. 1 d. f p.). 

Bendrovės klientų ir Bendrovės sudarytų sutarčių, pavedimų, sandorių galiojimo metu ir 10 metų po tokių sandorių pasibaigimo arba 3 metus po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu. 

Bendradarbiaujant ir palaikant santykius su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis įvairiais su Bendrove, jos teikiamomis paslaugomis ir/ar veikla susijusiais klausimais. 

 

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas, socialinių paskyrų pavadinimai (jei kreipiamasi šiais kanalais)). 

Turime teisėtą interesą bendradarbiauti ir palaikyti santykius su asmens duomenų subjektais įvairiais su Bendrove, jos teikiamomis paslaugomis ir/ar jos veikla susijusiais klausimais (BDAR 6 str. 1 d. f p.).  

3 metai po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu.  

Užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą Bendrovės veiklos vykdymą 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas). 

Turime teisėtą interesą užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą Bendrovės veiklos vykdymą (BDAR 6 str. 1 d. f p.). 

3 metai po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu. 

Dalyvaujant teisiniuose procesuose 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas), banko sąskaitų numeriai, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas. 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų – tinkamai atstovauti Bendrovę teisiniuose procesuose (BDAR 6 str. 1 d.  p.);  

Tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.).  

asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 10 metų po paskutinio teisinio proceso sprendimo įsiteisėjimo dienos 

 

Iš kokių šaltinių yra gaunami asmens duomenų subjektų duomenys:  

 • Iš pačių asmens duomenų subjektų;  

 • Iš viešai prieinamų šaltinių;  

 • Iš Bendrovės klientų, kurie turi komercinių, teisinių ar kitokio pobūdžio santykių su asmens duomenų subjektu;  

 • Iš valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, valstybės tarnautojų ar kitų viešosios valdžios subjektų.  

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:  

 • Bendrovė turi asmens duomenų subjekto sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.);  

 • Bendrovė sudaro ir vykdo sutartis su asmens duomenų subjektu (BDAR 6 str. 1 d. b p.);  

 • Bendrovė privalo rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.);  

 • Bendrovė saugo asmens duomenų subjektų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus (BDAR 6 str. 1 d. d p., 9 str. 2 d. c p.);  

 • Bendrovė turi teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 d. f p.);  

 • teisiniai procesai (BDAR 9 str. 2 d. f p.). 

Asmens duomenų gavėjai ar jų kategorijos: 

Visi Bendrovės tvarkomi asmens duomenų subjektų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims šioje privatumo politikoje aprašytais būdais: 

 • Bendrovė gali pateikti asmens duomenų subjektų asmens duomenis su Bendrove susijusiems asmenims, akcininkams, dukterinėms įmonėms, Bendrovės verslo partneriams;   

 • taip pat paslaugų teikėjams, kurie atlieka funkcijas Bendrovės vardu, pavyzdžiui, asmenims, teikiantiems informacinių technologijų priežiūrą, buhalterines, pašto, archyvavimo, rinkodaros paslaugas, asmenims, atliekantiems Bendrovės auditą ir pan.;  

 • Bendrovė gali pateikti asmens duomenų subjektų asmens duomenis tokią bendrovę, jos akcijas įsigyjančiam asmeniui ir/ar asmeniui, dalyvaujančiam reorganizavime, arba reorganizuojamam asmeniui (kaip toks yra vykdomas);  

 • Notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, skolų išieškojimo įmonėms ir pan.; 

 • Teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;  

 • Valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, įmonėms ar bet kokiems kitiems viešosios valdžios subjektams, valstybės kapitalo įmonių valdomiems subjektams.  

Duomenų subjekto teisės:  

Duomenų valdytojai užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę: 

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, jo apimtį; 

 • Prašyti, kad Duomenų valdytojai leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), jeigu Duomenų valdytojai asmens duomenis tvarko neteisėtai;  

 • Pateikti Duomenų valdytojams prašymą apriboti duomenų tvarkymą, kai duomenų subjektas ginčija duomenų tikslumą ar prieštarauja duomenų tvarkymui, nesutinka, kad būtų ištrinti duomenų subjekto asmens duomenys, ar duomenų subjektui reikia duomenų, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;  

 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kai Duomenų valdytojai asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi Duomenų valdytojų teisėtais ir/ar trečiųjų asmenų interesais, išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių; 

 • taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, jei duomenis Duomenų valdytojai tvarko automatizuotomis priemonėmis;  

 • nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas, jei toks sprendimų priėmimas turėtų teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį duomenų subjektui;  

 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus. 

bottom of page